xatzhsvkraths

Άρθρο του Δημήτρη Χατζησωκράτη στην εφημερίδα «Τα Νέα του Σαββατοκύριακου» «Σάντσεθ και Κόστα υποχρεώνουν σε αναστοχασμό»

09/06/2018

Η πρω­θυ­πουρ­γία του Πέδρο Σάν­τσεθ στην Ισπα­νία με τη στή­ρι­ξη των Ποδέ­μος υπο­χρε­ώ­νει, πρώ­τα και κυ­ρί­ως τις δυ­νά­μεις του ΚΙ­ΝΗ­ΜΑ­ΤΟ­Σ ΑΛ­ΛΑ­ΓΗ­Σ σε ευ­ρύ­τε­ρο ανα­στο­χα­σμό. Ανα­στο­χα­σμό, δη­λα­δή, που αφο­ρά στη στό­χευ­σή και τα προ­τάγ­μα­τα δια­κυ­βέρ­νη­σης κάθε χώ­ρας ξε­χω­ρι­στά, εντός της Ε­.Ε­. και την κα­τεύ­θυν­ση των πο­λι­τι­κών συμ­μα­χιών σε με­σο­πρό­θε­σμη προ­ο­πτι­κή στην Ελλά­δα.

Δεν θε­ω­ρώ άλ­λω­στε τυ­χαίο το γε­γο­νός ότι και η Από­φα­ση της Κ­ΠΕ του ΚΙ­ΝΗ­ΜΑ­ΤΟ­Σ ΑΛ­ΛΑ­ΓΗ­Σ, την Κυρια­κή που μας πέ­ρα­σε, υπο­γράμ­μι­σε την αντι­πα­ρά­θε­ση, χω­ρίς αμ­φι­ση­μί­ες, τόσο απέ­να­ντι στον λαϊ­κι­σμό του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ όσο και στη στα­θε­ρά πλέ­ον εκ­φρα­ζό­με­νη προ­σή­λω­ση της ΝΔ στη συ­ντη­ρη­τι­κή κα­τεύ­θυν­ση. Κυρί­ως όμως επα­νήλ­θε με την αρ­μό­ζου­σα έντα­ση στο ζή­τη­μα της ευ­ρύ­τα­της εθνι­κής συ­νεν­νό­η­σης και στο ανα­γκαίο της δια­μόρ­φω­σης των νέων πο­λι­τι­κών συ­σχε­τι­σμών, μετά τις εκλο­γές, ώστε με πρω­το­βου­λία του ισχυ­ρο­ποι­η­μέ­νου ΚΙ­ΝΗ­ΜΑ­ΤΟ­Σ ΑΛ­ΛΑ­ΓΗ­Σ να ανοί­ξει ο δρό­μος για κυ­βέρ­νη­ση ευ­ρεί­ας στή­ρι­ξης. Βλέπε τη λαϊ­κή εντο­λή για την ΤΡΙ­ΤΗ­ Ε­ΝΤΟ­ΛΗ!

Μετά τον Κόστα στην Πορ­το­γα­λία, τώρα και τον Σάν­τσεθ στην Ισπα­νία, η συ­ζή­τη­ση για την ιστο­ρι­κή δι­χο­το­μία «Αρι­στε­ρά –Δεξιά», όσο και αν πολ­λοί/​ές βιά­ζο­νται κάθε φορά να την χα­ρα­κτη­ρί­ζουν ως πε­πα­λαιω­μέ­νη, επα­νέρ­χε­ται με απαι­τη­τι­κό­τη­τα. «Τα γε­γο­νό­τα, αγα­πη­τοί μου, τα γε­γο­νό­τα!»

Η δια­νοη­τι­κή προ­σπά­θεια με­τε­ξέ­λι­ξης της δι­χο­το­μί­ας σε «Πρό­ο­δος –Συντή­ρη­ση», σε κα­μιά πε­ρί­πτω­ση δεν μπο­ρεί να νο­εί­ται ως πε­ρισ­σό­τε­ρο λει­τουρ­γι­κή πο­λι­τι­κά. Όταν μά­λι­στα στον ελ­λη­νι­κό χώρο θα σπεύ­δου­με να το­νί­ζου­με ότι συ­ντή­ρη­ση εί­ναι και η ΝΔ και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­! Και η πρό­ο­δος ποιοί; Εμείς; Μόνο; Εμείς -εμείς οι μό­νοι συ­νε­πείς;

Βρί­σκω το σχή­μα ιδιαι­τέ­ρως ελ­λι­πές. Δεν μπο­ρεί να εκ­φρά­σει τις πολ­λα­πλές ιδιο­τυ­πί­ες του ελ­λη­νι­κού πο­λι­τι­κού και κοι­νω­νι­κού γί­γνε­σθαι.

Ας μη γε­λιό­μα­στε! Στον ελ­λη­νι­κό χώρο, πρό­βλη­μα ανα­γνώ­ρι­σης των πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων ως Αρι­στε­ρά, όπως αυτή ορί­ζε­ται ιστο­ρι­κά και πο­λι­τι­κά στον ευ­ρω­παϊ­κό χώρο, υπάρ­χει. Πέραν, φυ­σι­κά, από το ανα­φαί­ρε­το δι­καί­ω­μα του αυ­το­προσ­διο­ρι­σμού! Υφί­στα­ται λόγω της ιδιο­μορ­φί­ας, που προ­έ­κυ­ψε στην Ελλά­δα εξ αι­τί­ας της κρί­σης και των μνη­μο­νί­ων. Όπου ένα κόμ­μα της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς έχει κα­τα­κτή­σει την κυ­ρί­αρ­χη θέση μέσα στον ευ­ρύ­τε­ρο χώρο της πλη­θυ­ντι­κής αρι­στε­ράς. Και μά­λι­στα να διεκ­δι­κεί αυτή η κα­τά­στα­ση να λά­βει και … μό­νι­μα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά!

Ενώ στον ευ­ρω­παϊ­κό χώρο η «κα­νο­νι­κό­τη­τα» εί­ναι ρι­ζο­σπά­στες της αρι­στε­ράς να συμ­με­τέ­χουν ή να στη­ρί­ζουν κυ­βερ­νή­σεις στις οποί­ες ηγε­μο­νι­κή δύ­να­μη εί­ναι οι σο­σια­λι­στές και σο­σιαλ­δη­μο­κρά­τες!

Αυτή η … ιδιο­μορ­φία, αυτή η «μη κα­νο­νι­κό­τη­τα» εί­ναι προ­φα­νές για τις σο­σια­λι­στι­κές δυ­νά­μεις, για το ΚΙ­ΝΗ­ΜΑ­ ΑΛ­ΛΑ­ΓΗ­Σ ότι δεν μπο­ρεί να συ­νε­χί­ζει να υφί­στα­ται. Και εί­ναι απο­λύ­τως φυ­σιο­λο­γι­κό το να επι­διώ­κου­με να ανα­τρα­πεί. Να θέ­λου­με την ηγε­μο­νία στον ευ­ρύ­τα­το χώρο της ευ­ρύ­τα­της αρι­στε­ράς-επα­να­λαμ­βά­νω με τους πο­λι­τι­κούς όρους, που όλη η Ευρώ­πη δέ­χε­ται-, να την κα­τα­κτή­σου­με εμείς. Και αυτό περ­νά­ει πρώ­τα απ΄ όλα από την ήττα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στις εκλο­γές. Γιατί, πέρα απ΄όλα και φυ­σι­κά κυ­ρί­ως, για­τί εί­ναι επι­κίν­δυ­νος ως κυ­βέρ­νη­ση για τη χώρα.

Δεν μπο­ρεί όμως παρά στο μέλ­λον, κάτω από άλ­λους εντε­λώς όρους -και γι΄ αυτό πρέ­πει στις εκλο­γές να κά­νου­με το πρώ­το με­γά­λο βήμα με την ισχυ­ρο­ποί­η­σή μας- να γνω­ρί­ζου­με ότι οι πο­ρεί­ες δεν θα εί­ναι απο­κλί­νου­σες αλλά θα πρέ­πει να προ­σο­μοιά­ζουν με όλες τις άλ­λες ευ­ρω­παϊ­κές!

Αλλά εδώ ανοί­γει μια ευ­ρύ­τα­τη συ­ζή­τη­ση, που θα εί­ναι και ανα­πό­φευ­κτη.