Ημερήσια Αρχεία : 04/04/2018

sima_Kinima Allagis_170318

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ: H σύνθεση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπή (ΚΠΕ)

Σύμ­φω­να με την από­φα­ση του 1ου Ιδρυ­τι­κού Συνε­δρί­ου του Κινή­μα­τος Αλλα­γής, ανα­κοι­νώ­θη­κε η σύν­θε­ση της Κεντρι­κής Πολι­τι­κής Επι­τρο­πή (Κ­ΠΕ­). Η Κ­ΠΕ συ­γκρο­τεί­ται με συν­θε­τι­κή, ανα­λο­γι­κή και αντι­προ­σω­πευ­τι­κή εκ­προ­σώ­πη­ση των πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων που συμ­με­τέ­χουν στο Κίνη­μα Αλλα­γής. Στην Κ­ΠΕ συμ­με­τέ­χουν εκ­πρό­σω­ποι…

04/04/2018